Статті

 • Denha, N., Bakumenko, T., Saiapina, S., Lashta, R., Meshko, O., & Boiko-Buzyl, Y. (2022). The Concept of Professional Reflection in Ukrainian Psycho-Pedagogical Literature: Regard or Disregard for Neurophysiological Factors?. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(2), 59-75.

 • Denha, N., Kyrylenko, K., Syvokhop, E., Yermakova, S., Stepanchenko, N., & Bilanych, H. (2022). Methodical Work as a Means of Developing Professional Reflection of Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(2), 363-392. завантажити

 • Denha, N., Genkal, S., Shandra, N., Lystopad, O., Mardarova, I., & Maksymenko, A. (2022). Structural and Functional Model of Professional Reflection Development in Teachers in the System of Methodical Work. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(1), 504-520. завантажити

 • Nataliia Denha, Olha Lilik, Tatiana Boyko, Vitaliy Yudenok Psychological and Pedagogical Conditions and Means of Development of Professional Reflection of Teachers in the System of Methodical Work

  BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 2021, Volume 12, Issue 1, pages: 67-87

  Covered in: Web of Science (WOS); PubMed.gov; IndexCopernicus; The Linguist List; Google  Academic; Ulrichs; getCITED; Genamics  JournalSeek;  J-Gate;  SHERPA/RoMEO;  Dayang  Journal  System;  Public  Knowledge  Project;  BIUM;  NewJour; ArticleReach Direct; Link+; CSB; CiteSeerX; Socolar; KVK; WorldCat; CrossRef; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet

  https://doi.org/10.18662/brain/12.1/171 завантажити

 • Деньга Наталія, Широкова Ксенія Формування математичної компетентності учнів початкових класів за допомогою інструментів дистанційного навчання. Електронне наукове фахове видання «Імідж сучасного педагога» 1(196) 2021, с. 88-95 Журнал  індексується: CrossRef, Index Copernicus, BASE,  Google Академія,  WorldCat,  OpenAIRE, Наукова періодика України. Журнал включено до переліку електронних наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» (Наказ МОН від 02.07.2020 р. №886) -завантажити

 • BorysYakymchuk, Olha Chystiak, Roman Рadalka, Htnnadii Moskalyk, Nataliia Denha Fostering Cognitive and Creative Thinking Styles Using Educational Tools Aimed at the “Creative Economy” Model in the Process of Vocational Education and Training. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2020) 57(1): 01-07.

  Журнал індексується: PsycINFO, Американській психологічній асоціації (APA) , Scopus, Sage Publications, psychologyandeducation.net завантажити

 • Деньга Наталія Упровадження методичної системи з підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання формувального оцінювання. Електронне наукове фахове видання «Імідж сучасного педагога» 1 (190) 2020, с. 38-45

  Журнал  індексується: CrossRef, Index Copernicus, BASE, Google Академія, WorldCat, OpenAIRE, Наукова періодика України

  Режим доступу: - завантажити

 • BorysYakymchuk, Olha Chystiak, Roman Рadalka, Htnnadii Moskalyk, Nataliia Denha   Fostering Cognitive and Creative Thinking Styles Using Educational Tools Aimed at the “Creative Economy” Model in the Process of Vocational Education and Training. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2020) 57(1): 01-07. Журнал індексується: PsycINFO, Американській психологічній асоціації (APA) , Scopus, Sage Publications, psychologyandeducation.net - завантажити

 • Наталія Деньга Упровадження методичної системи з підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання формувального оцінювання. Електронне наукове фахове видання «Імідж сучасного педагога»  1 (190) 2020, с. 38-45 Журнал індексується: CrossRef, Index Copernicus, BASE,  Google Академія,  WorldCat,  OpenAIRE, Наукова періодика України

 • Деньга Н.М. Педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів початкових класів // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.26 (1-2019). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2019. – 392 с. – С. 238-242 - завантажити

 • Means of formation of professional reflection of future elementary school teachers during the educational process at pedagogical college//Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.–2018.–№2/2018(109), частина 2.–С.21-27 - завантажити

 • Деньга Н. М. Результати пілотного дослідження професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін коледжів  Н. М. Деньга  ПостМетодика. – 2017. – № 2-3 (129-130). – С. 27-30. – завантажити

 • Деньга Н. М. Результати пілотного дослідження рівня сформованості здатності до самоактуалізації викладачів математичних дисциплін коледжів [електронний ресурс] / Н. М. Деньга // Адаптивне управління: теорія і практика. – Серія «Педагогіка». – 2017. – Вип. 3 (5). – Режим доступу: http: // am. eor. вy / index. php / gallery / 124-vipusk-3-2017. – завантажити

 • Деньга Н. М. Цілеспрямований розвиток професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у процесі методичної роботи педагогічного коледжу  Н. М. Деньга  Педагогічні науки теорія, історія, інноваційні технології. – Суми  СумДПУ ім – завантажити

 • Деньга Н.М. Порівняльна характеристика методик діагностики рівня розвитку професійної рефлексії // Імідж сучасного педагога. – №8 (167). – Полтава: «АСМІ», 2016. – С.26 – 28. – завантажити

 • Деньга Н.М. Аналіз (взаємоаналіз) та самоаналіз проведеного заняття як засоби розвитку професійної рефлексії педагога // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.кол.: Безлюдний О.І. та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 54. – 214с. – С.38 – 44. – завантажити

 • Деньга Н.М. Рефлексивний характер методичної роботи викладача коледжу // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІV (45), Issue: 93, Budapest, 2016. – С.10 – 14. – завантажити

 • Деньга Н.М. Тренінг як засіб розвитку професійної рефлексії педагога / Н.М. Деньга // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2016. – Вип. 4. – С. 79–85. – завантажити

 • Сас Н.М., Деньга Н.М., Матюха Ю.О. Проблема навчання внутрішньо переміщених осіб у контексті питань «навчання протягом життя» та освітньої мобільності. / Н. М. Сас // Збірник наукових праць «Імідж сучасного педагога», м. Полтава, 2016.– №9(168).– С. 3 – 7. – завантажити

Тези

 • Деньга Наталія, Кумака Анна. Використання методики Lego на уроках математики в початковій школі. Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 18 травня 2022 року, м. Кременчук. Кременчук: Методичний кабінет, 2022. 343 с., С.98-103 завантажити

  Деньга Наталія. Сутність та структура математичної компетентності. Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 19 березня 2021 року, м. Кременчук. Кременчук: Методичний кабінет, 2021. 960 с., С. 543-550 -завантажити

 • Деньга Н.М., Широкова К.А. Використання інструментів дистанційного навчання на уроках математики в початковій школі. Початкова освіта: сучасні перспективи розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка, 11 грудня 2020 року) / [редактор-упорядник: О.В.Діброва] – Кременчук: Методичний кабінет, 2020. 200 с., с. 22-26 - завантажити

 • Деньга Н.М. Упровадження цифрових інструментів формувального оцінювання в освітній процес з підготовки майбутніх вчителів початкових класів/ Н.М. Деньга// Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 13 березня 2020 року, м. Кременчук. Кременчук: Методичний кабінет, 2020. 532 с., С. 280-283

  - завантажити 

 • Деньга Н.М. Характеристика педагогічних умов розвитку професійної рефлексії педагога // Збірник наукових доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» (до 200-річчя Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» – Варшава: «Diamond trading tour», 2016. – 180с. – С.82 – 87. – завантажити

 • Деньга Н.М. Методична робота в контексті дослідження проблеми професійної рефлексії викладача коледжу // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика: матеріали регіональної науково-практичної конференції (17 трав. 2016 р.) за заг. ред. Г.Ф. Пономарьової; Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. – Харків: ФОП Петров В.В., 2016. – 288с. – С.61-63. – завантажити

 • Деньга Н.М. До питання про засоби розвитку професійної рефлексії викладача вищого навчального закладу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIII Каришинські читання), (м.Полтава, 19-20 травня 2016 р.) / За заг.ред.проф.М.В.Гриньової. – Полтава, 2016. – 531 с. – С.119 – 120. – завантажити

 • Деньга Н.М. Засоби розвитку професійної рефлексії педагога // Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх педагогів у контексті компетентнісного підходу». – Дніпро, 2016. – С.93 – 95. – завантажити

 • Деньга Н.М. Обгрунтування дослідження проблеми розвитку професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у системі методичної роботи педагогічного коледжу // Електронний збірник наукових праць II Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (18-25 квітня 2016 р.) – завантажити

 • Деньга Н.М. Аналіз змісту поняття «професійна рефлексія педагога» // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук: Методичний кабінет, 2016. – 124с. – С.25 – 29. – завантажити

 • Деньга Н.М. Атестація педагогічних працівників як засіб розвитку професійної рефлексії педагога // Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи Міжнародної науково-практичної конференції, м.Умань, 13 – 14 жовтня 2016 // FOLIA COMENIANA: вісник Польський-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я.А.Коменського / гол.ред. Муковіз О.П. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 157с. – С.35 – 39. – завантажити

 • Деньга Н.М. Характеристика програми навчального курсу «Розвиток професійної рефлексії викладачів» // «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІV Каришинські читання): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 18-19 травня 2017 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2017. – 365 с. – завантажити

 • Деньга Н.М. Результати пілотного дослідження рівня рефлексії, самооцінки та саморозвитку викладачів математичних дисциплін коледжів // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року): збірник тез. – Бердянськ: БДПУ, 2017. – Ч.1. -354 с. – завантажити

 • Деньга Н.М. Рівень сформованості здатності до самоактуалізації викладачів математичних дисциплін коледжів// Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року)/ Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.-Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 678 с. – скачати

 • Деньга Н.М. Формування професійної рефлексії майбутніх вчителів початкових класів у педагогічному коледжі // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук: Методичний кабінет, 2018. – 316 с. – С.278 – 281 - завантажити

 • Деньга Н.М., Новоселецька Я. Розвиток професійної рефлексії студентів педагогічних коледжів на уроках математики // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук: Методичний кабінет, 2018. – 316 с. – С.281 – 284 - завантажити

 • Деньга Н.М., Чорна А.А. Розвиток професійної рефлексії студентів педагогічних коледжів під час проходження практики // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук: Методичний кабінет, 2018. – 316 с. – С.297-301 - завантажити

 • Деньга Н.М., Бережна А. Виявлення та розвиток математичних здібностей в учнів початкової школи // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук: Методичний кабінет, 2018. – 316 с. – С.306-309 - завантажити

 • Деньга Н.М. Вплив освітнього середовища педагогічного вищого начального закладу на формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи// Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 травня 2018. – [Електронний ресурс] .– Режим доступу: https://konferensia2018.blogspot.com

 • Деньга Н.М. Тренінг як засіб розвитку професійної рефлексії майбутніх учителів початкової школи // ФОРМАЛЬНА Й НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА В ДІАХРОННОМУ ВИМІРІ ПЕДАГОГІКИ ДОБРА ІВАНА ЗЯЗЮНА: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 05 – 06 березня 2018. - завантажити

 • Деньга Н.М. Активне оцінювання як стратегія навчання в новій українській школі// Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю. 16 травня 2018 р. Івано-Франківськ, 2018. 250 с. – С. 102-105 - завантажити

 • Деньга Н.М. Діагностика рівня розвитку емоційного інтелекту в учнів початкових класів / Н.М. Деньга // Початкова освіта: сучасні перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14.12. 2018 р. – Кременчук -  2018. – С. 167-170 - завантажити

 • Деньга Н.М., Новоселецька Я.В. Сторітелінг – ефективний засіб розвитку емоційного інтелекту учнів початкових класів / Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. 15 березня 2019 року, м. Кременчук. Кременчук: Методичний кабінет, 2019. 568 с., С. 287-292 - завантажити

 • Деньга Н.М. Формувальне оцінювання – шлях до гуманізації освітнього процесу / Гуманізація – найкоротший шлях до особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної майстерні (Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка, 13 вересня 2019 року) / [редактор-упорядник: О. В. Діброва] – Кременчук: Методичний кабінет, 2019. – 233 с., С. 116-121 - завантажити

 •