Статті

 • Деньга Н.М. Порівняльна характеристика методик діагностики рівня розвитку професійної рефлексії // Імідж сучасного педагога. – №8 (167). – Полтава: «АСМІ», 2016. – С.26 – 28. – завантажити

 • Деньга Н.М. Аналіз (взаємоаналіз) та самоаналіз проведеного заняття як засоби розвитку професійної рефлексії педагога // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.кол.: Безлюдний О.І. та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 54. – 214с. – С.38 – 44. – завантажити

 • Деньга Н.М. Рефлексивний характер методичної роботи викладача коледжу // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІV (45), Issue: 93, Budapest, 2016. – С.10 – 14. – завантажити

 • Деньга Н.М. Тренінг як засіб розвитку професійної рефлексії педагога / Н.М. Деньга // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2016. – Вип. 4. – С. 79–85. – завантажити

 • Сас Н.М., Деньга Н.М., Матюха Ю.О. Проблема навчання внутрішньо переміщених осіб у контексті питань «навчання протягом життя» та освітньої мобільності. / Н. М. Сас // Збірник наукових праць «Імідж сучасного педагога», м. Полтава, 2016.– №9(168).– С. 3 – 7. – завантажити

 • Деньга Н. М. Результати пілотного дослідження професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін коледжів  Н. М. Деньга  ПостМетодика. – 2017. – № 2-3 (129-130). – С. 27-30. – завантажити

 • Деньга Н. М. Результати пілотного дослідження рівня сформованості здатності до самоактуалізації викладачів математичних дисциплін коледжів [електронний ресурс] / Н. М. Деньга // Адаптивне управління: теорія і практика. – Серія «Педагогіка». – 2017. – Вип. 3 (5). – Режим доступу: http: // am. eor. вy / index. php / gallery / 124-vipusk-3-2017. – завантажити

 • Деньга Н. М. Цілеспрямований розвиток професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у процесі методичної роботи педагогічного коледжу  Н. М. Деньга  Педагогічні науки теорія, історія, інноваційні технології. – Суми  СумДПУ ім – завантажити

 • Means of formation of professional reflection of future elementary school teachers during the educational process at pedagogical college//Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.–2018.–№2/2018(109), частина 2.–С.21-27 - завантажити

Тези

 • Деньга Н.М. Характеристика педагогічних умов розвитку професійної рефлексії педагога // Збірник наукових доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» (до 200-річчя Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» – Варшава: «Diamond trading tour», 2016. – 180с. – С.82 – 87. – завантажити

 • Деньга Н.М. Методична робота в контексті дослідження проблеми професійної рефлексії викладача коледжу // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика: матеріали регіональної науково-практичної конференції (17 трав. 2016 р.) за заг. ред. Г.Ф. Пономарьової; Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. – Харків: ФОП Петров В.В., 2016. – 288с. – С.61-63. – завантажити

 • Деньга Н.М. До питання про засоби розвитку професійної рефлексії викладача вищого навчального закладу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIII Каришинські читання), (м.Полтава, 19-20 травня 2016 р.) / За заг.ред.проф.М.В.Гриньової. – Полтава, 2016. – 531 с. – С.119 – 120. – завантажити

 • Деньга Н.М. Засоби розвитку професійної рефлексії педагога // Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх педагогів у контексті компетентнісного підходу». – Дніпро, 2016. – С.93 – 95. – завантажити

 • Деньга Н.М. Обгрунтування дослідження проблеми розвитку професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у системі методичної роботи педагогічного коледжу // Електронний збірник наукових праць II Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (18-25 квітня 2016 р.) – завантажити

 • Деньга Н.М. Аналіз змісту поняття «професійна рефлексія педагога» // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук: Методичний кабінет, 2016. – 124с. – С.25 – 29. – завантажити

 • Деньга Н.Н. К вопросу о педагогических условиях развития профессиональной рефлекси // Актуальные вопросы обеспечения качества подготовки специалистов в профессиональных образовательных организациях: материалы ХVІІ Всерос. науч.-практ.конф. (Воронеж, 19 мая 2016г.) / Воронеж. гос.пром.-гуманитар. колледж. – Воронеж: ВГПГК, 2016. – Ч.1. – 322с. – С.94 – 97. – завантажити

 • Деньга Н.М. Атестація педагогічних працівників як засіб розвитку професійної рефлексії педагога // Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи Міжнародної науково-практичної конференції, м.Умань, 13 – 14 жовтня 2016 // FOLIA COMENIANA: вісник Польський-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я.А.Коменського / гол.ред. Муковіз О.П. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 157с. – С.35 – 39. – завантажити

 • Деньга Н.М. Характеристика програми навчального курсу «Розвиток професійної рефлексії викладачів» // «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІV Каришинські читання): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 18-19 травня 2017 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2017. – 365 с. – завантажити

 • Деньга Н.М. Результати пілотного дослідження рівня рефлексії, самооцінки та саморозвитку викладачів математичних дисциплін коледжів // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року): збірник тез. – Бердянськ: БДПУ, 2017. – Ч.1. -354 с. – завантажити

 • Деньга Н.М. Рівень сформованості здатності до самоактуалізації викладачів математичних дисциплін коледжів// Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року)/ Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.-Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 678 с. – скачати

 • Деньга Н.М. Формування професійної рефлексії майбутніх вчителів початкових класів у педагогічному коледжі // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук: Методичний кабінет, 2018. – 316 с. – С.278 – 281 - завантажити

 • Деньга Н.М., Новоселецька Я. Розвиток професійної рефлексії студентів педагогічних коледжів на уроках математики // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук: Методичний кабінет, 2018. – 316 с. – С.281 – 284 - завантажити

 • Деньга Н.М., Чорна А.А. Розвиток професійної рефлексії студентів педагогічних коледжів під час проходження практики // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук: Методичний кабінет, 2018. – 316 с. – С.297-301 - завантажити

 • Деньга Н.М., Бережна А. Виявлення та розвиток математичних здібностей в учнів початкової школи // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук: Методичний кабінет, 2018. – 316 с. – С.306-309 - завантажити

 • Деньга Н.М. Вплив освітнього середовища педагогічного вищого начального закладу на формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи// Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 травня 2018. – [Електронний ресурс] .– Режим доступу: https://konferensia2018.blogspot.com

 • Деньга Н.М. Тренінг як засіб розвитку професійної рефлексії майбутніх учителів початкової школи // ФОРМАЛЬНА Й НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА В ДІАХРОННОМУ ВИМІРІ ПЕДАГОГІКИ ДОБРА ІВАНА ЗЯЗЮНА: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 05 – 06 березня 2018. - завантажити

 • Деньга Н.М. Активне оцінювання як стратегія навчання в новій українській школі// Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю. 16 травня 2018 р. Івано-Франківськ, 2018. 250 с. – С. 102-105 - завантажити